Privacyverklaring

Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Gegevensverwerking

In het kader van de behandelovereenkomst die wij met u aangaan is het noodzakelijk dat u wij bepaalde gegevens van u verwerken, zoals omschreven in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Beveiligingsmaatregelen

Uw gegevens bescherming heeft onze hoogste aandacht.  Alleen personen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot uw gegevens. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding van deze gegevens. Ook zijn computers goed beveiligd en zijn er diverse overeenkomsten gesloten voor de verwerking van gegevens.

Uw rechten

U heeft recht op het inzage, afschrift, correctie of het wissen van uw gegevens.  Ook kunt u een verzoek indienen om uw gegevensverwerking te beperken. U kunt uw verzoek tot verwerking van uw gegevens op elk moment weer intrekken door telefonisch of per mail contact met ons op te nemen.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn met de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.